Gáisi birra

Gáisi lea ovttasbargu Davvi álbmogiid guovddáža ja Gáivuona suohkana gaskkas. Gáivuona suohkanis leat mielde Sámi giellaguovddáš ja Ovddideapmi ja doaibma-ossodat. Váldoulbmil lea nannet báikki olbmuid vejolašvuođa oažžut dieđuid ja máhtu báikki historjjá birra.

Prošeakta sisttisdoallá sámi báikenamaid ja kulturmuittuid dokumentašuvnna/ registrerema ja gaskkusteami Gáivuonas. Ovdal ledje čoggojuvvon báikenamat funet gávdnamis álbmogii. Dál gáisi.no bokte besset buohkat ávkkástallat dán stuorra báikkálaš historjjálaš resurssas ja báikenamain guovlludovdamuša gáldun ja báikkálaš historjá sáhttá geavahuvvot eambbo aktiivalaččat. Báikenamat maid sáhttet dál geavahuvvot buorebut ealáskahttit sámegiela.

Báikenammaprošeavtta vuosttaš oassi lea leamaš neahtas 2007 rájes. Nubbi oassi lea dál (2012) válmmaš. Dán rádjai mii leat dušše Olmmáivákki ja Biertavivári báikenamat govvidan ja bidjan nehttii. Go oažžu ruhtadeami, de galgá gokčat olles Gáivona suohkana. Mana baikanámasiidui

Dieđut Gáivuona kulturmuittuid birra illá leat leamaš fidnemis. Siiddus www.kulturminnesok.no lea muhtin jagiid áigge sáhttán oaidnit gos gielddas leat kulturmuittut, muhto dieđut kulturmuittuid birra leat leamaš áibbas uhcán. gaisi.no kártasiidduin sáhttá dál oaidnit buot kulturmuittuid merkejuvvon. Go coahkkalat daid, de oaččut dieđuid ja govvidemiid kulturmuittuid birra. Eanáš dáhpáhusain leat maiddái govat kulturmuittuin ja muhtin dáhpáhusain sáhtát geahččat videobihtá.

Dán prošeavttas mii leat dárkkistan buot ovdal registerejuvvon kulturmuittuid suohkanis. Mii leat maiddái registeren ođđa kulturmuittuid duvttaid birra, mat leat SEFRAK huksenregisteris. Prošeakta lea mannan golmma muttus /geográfalaš oasis. Buot oasit leat dál válbmašat ja mii almmuhat daid oktanaga Mana kulturmuitokártiiOm Gáisi.no

Gáisi er et samarbeid mellom Senter for nordlige folk og Kåfjord kommune ved avdelingene Samisk språksenter og Drift og utvikling. Hovedmålet med prosjektet er å øke lokalbefolkningens tilgang til og kunnskaper om stedsnavn og lokalhistorie.

Prosjektet omfatter dokumentasjon/ registrering og formidling av samiske stedsnavn og kulturminner i Kåfjord. Tidligere var de innsamlede stedsnavnene i liten grad tilgjengelige for allmennheten. Gjennom gáisi.no får allmennheten tilgang til denne store lokalhistoriske ressursen og stedsnavnene som kilde til områdekunnnskap og lokalhistorie kan brukes mer aktivt. Stedsnavnenes potensiale i revitaliseringen av samisk språk vil også kunne utnyttes bedre.

Den første delen av stedsnavnprosjektet med bygda Manndalen har vært på nett siden 2007. Den andre delen er nå ferdig (2012). Etter hvert som vi får finansiering skal resten av kommunen også dekkes. Gå til stedsnavnsiden

Informasjon om kulturminnene i Kåfjord har omtrent ikke tidligere vært tilgjengelig for allmennheten. På www.kulturminnesok.no har man i noen år kunnet se hvor kulturminnene i kommunen ligger, men informasjon om kulturminnene her er minimal. På gaisi.no sin kartside kan man nå se alle kulturminnene avmerket. Ved å klikke på dem får man opp informasjon og beskrivelse av kulturminnene. I de fleste tilfellene vil man også få opp bilder av kulturminnene og i noen tilfeller kunne se en videosnutt.

I prosjektet har vi kontrollert alle tidligere registrerte kulturminner i kommunen. Vi har videre registrert nye kulturminner ut fra oppføringene om tufter i SEFRAK bygningsregister. Prosjektet har gått i tre faser/geografiske deler. Alle de tre delene er ferdige og publiseres samtidig Gå til kulturminnekartet